REGULAMIN

Lotnisko Klubu Modelarstwa Sportowego w Kielcach - regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wykonywania lotów

I. Wykonywanie lotów modelarskich

 1. Dopuszczonymi do korzystania z lotniska modelarskiego są tylko członkowie KMS oraz ich goście.

 2. Jako „gości” określa się każdą osobę zaproszoną przez członków KMS korzystającą
  z lotniska modelarskiego w celu wykonywania lotów, nauki manewrów, obserwowania jako widz lub wykonywania prac na rzecz KMS. Osoby nie zaproszone przez innego członka KMS nie są gośćmi w rozumieniu tego regulaminu i nie mogą przebywać
  w czasie lotów modelarskich na terenie lotniska modelarskiego. Każdy obecny na lotnisku członek KMS ma obowiązek zwrócić takim osobom uwagę na ten fakt i poprosić o opuszczenie terenu lotniska modelarskiego.

 3. Osoby zapraszające i będące Gośćmi zobowiązane są do wcześniejszego zapoznania się z regulaminem lotniska modelarskiego i przestrzegania go. Osoby zapraszające mają obowiązek nadzoru zaproszonych Gości nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.

 4. Członkowie KMS oraz ich Goście, chcący wykonywać loty modelami są zobowiązani do wcześniejszego przedstawienia polisy OC. Jeżeli jest to wymagane wagą modelu, polisa powinna mieć rozszerzenie o wykonywanie sportów lotniczych, w tym modelarstwo dla  modeli do 25 kg. Użytkownicy nie posiadający  polisy nie mogą korzystać z lotniska modelarskiego. Kopię polisy należy złożyć u Przedstawiciela KMS przed rozpoczęciem lotów na lotnisku modelarskim, przed opłatą składki członkowskiej.

 5. Do wykonywania wszelkiego rodzaju samodzielnych lotów modelarskich dopuszczone są osoby należące do KMS. Użytkownicy mają takie same uprawnienia pilotażowe jak członkowie KMS ale dopiero po wcześniejszej akceptacji władz KMS. Wszyscy oni są później nazywani w Regulaminie „modelarzami”.

 6. W przypadku korzystania z lotniska modelarskiego przez więcej niż 1 osobę, pierwsza, która przybyła na lotnisko i będąca jednocześnie członkiem KMS zobowiązana jest do pełnienia obowiązków kierowania lotami i prowadzenia obserwacji zdarzeń
  w przestrzeni powietrznej oraz informowania modelarza wykonującego w tym czasie lot o wszelkich ważnych dla bezpieczeństwa zdarzeniach, manewrach itp. Ewentualne wątpliwości rozstrzygane będą przez Przedstawiciela KMS lub władze KMS.

 7. Możliwość korzystania z lotniska, może otrzymać członek KMS, który:

  • uregulował składki członkowskie,

  • okazał ważną polisę OC dotycząca uprawiania sportów modelarskich,

  • potwierdził podpisem znajomość „Regulaminu korzystania z lotniska modelarskiego - Klub Modelarstwa Sportowego w Kielcach”.

 8. Lot wykonuje się w strefie , której wygląd przedstawiony jest na rysunku:   zabrania się dalekich lotów w kierunku zachodnim nad terenem kopalni.

 9. Z uwagi na bezpośrednią bliskość kopalni Dolomitu Radkowice Lafarge Holcim, każdy członek KMS oraz modelarz korzystający z lotniska, musi zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi „strzelań” górniczych oraz innych prac kopalni, podczas których używane są ładunki wybuchowe. Lotnisko znajduje się poza strefą wybuchu, jakkolwiek nie można będzie korzystać z lotniska w czasie wskazanym przez Kopalnie, jako czas prowadzenia robót „strzałowych”.

II. Strefa Lotu – zasady wykonywania lotów

 1. Latanie poza wyznaczoną w regulaminie lub władze KMS strefą lotu jest niedopuszczalne.

 2. Jedynie w drodze wyjątku lub z uzasadnionych przypadkach, pilot może lecieć poza strefą lotów.

 3. Modelarz uczeń może brać udział w lotach na terenie lotniska modelarskiego tylko pod nadzorem ”opiekuna” w systemie TRENER-UCZEŃ i tylko w obecności innych modelarzy. Sprzęt nadawczo odbiorczy do lotów w systemie trener –uczeń musi być sprawdzony przez innego, doświadczonego modelarza przed rozpoczęciem szkolenia.

 4. Loty w systemie trener-uczeń i samodzielne , wykonywane przez niedoświadczonych modelarzy przed wykonaniem lotu dopuszczającego lub bez opieki doświadczonego modelarza są surowo zabronione i nie stosowanie się do tego wymogu może skutkować nawet całkowitym zakazem lotów na czas określony.

 5. Władze KMS zastrzegają sobie możliwość skierowania na lot weryfikujący każdego gościa, członka sekcji modelarskiej i użytkownika, pomimo wcześniejszego otrzymania pozwolenia na samodzielne loty. Decyzja ta może być podyktowana względami bezpieczeństwa obowiązującymi na lądowisku modelarskim i jego otoczeniu. Od momentu skierowania kolegi na lot weryfikacyjny zabrania mu się samodzielnych lotów.

 

III. Bezpieczeństwo – ogólne

 1. Każdy modelarz ma obowiązek w sposób przemyślany wykonywać loty i czynności potencjalnie niebezpieczne dla otoczenia.

 2. Samochody mogą parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach poza pasem lądowiska.

 3. Ruch pieszy po pasie lądowiska może odbywać się tylko jego obrzeżami i to
  z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 4. Zabrania się gier, zabaw i uprawiania innego hobby mogącego powodować zagrożenie dla bezpiecznego prowadzenia lotów.

 5. Zabrania się pozostawiania bez opieki na lądowisku dzieci i zwierząt domowych. Za dokonane przez nich szkody odpowiadają prawnie i materialnie rodzice, opiekunowie lub właściciele.

 6. Podczas prac związanych z pielęgnacją lądowiska np. koszenie trawy zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów.

 7. W przypadku awaryjnego lądowania w zbożu (lub innych uprawach) po model udaje się co do zasady jedna osoba.

 8. Podczas organizowania przez KMS oficjalnych zawodów i imprez zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów bez uzgodnienia z organizatorem.

 9. Wszystkich obowiązuje całkowite podporządkowanie się zasadom bezpieczeństwa wyznaczonym przez Kopalnię Dolomitu LafargeHolcim, w zakresie prac z użyciem materiałów wybuchowych. Podczas prac „strzałowych” obowiązuje całkowity zakaz lotów oraz zachowanie szczególnej ostrożności, w przypadku pozostawania na terenie lotniska.

 10. Osoby zakłócające porządek na lądowisku będą z niego usuwane.

 11. Zabrania się pilotowania modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków i leków upośledzających zdolności psychomotoryczne organizmu.

 12. Każdy zabiera swoje śmieci do domu.

 

IV. Bezpieczeństwo – loty

 1. Władze KMS, mają prawo zakazać lotów modelarzowi-uczniowi, modelarzowi lub jego gościom, gdy stwarza on jakiekolwiek zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych użytkowników lotniska lub jego bliskiego otoczenia.

 2. Nowo przyjeżdżający modelarz ma obowiązek zapoznać się z częstotliwościami
  i kanałami wszystkich wcześniej przybyłych modelarzy. W przypadku posiadania aparatury nadawczo odbiorczej w systemie 2, 4 GHz modelarz ma obowiązek wykonania testu zasięgu przed rozpoczęciem wykonywania lotów.

  • Jeżeli częstotliwość i kanał, na którym chce latać pokrywa się z już używanym przez modelarza(y) musi zmienić na inny kanał wolny lub ustalić
   z zainteresowanymi zasady korzystania z tego kanału.

  • Modelarze muszą wzajemnie informować się o chęci włączania nadajnika w celu wykonania lotu, regulacji modelu lub innych czynności powodujących możliwość zakłóceń innych aparatur pracujących na tym samym kanale. Może to zrobić dopiero wtedy, gdy powiadomi modelarza(y) z tym samym kanałem lub upewnią się, że nie spowodują zakłócenia innej pracującej aparatury RC.

 3. Miejsce serwisowe modelarza powinno znajdować się jak najbliżej krawędzi pasa startowego, a najlepiej poza nim. Położenie tego miejsca musi uwzględniać kierunek startów i lądowań modeli tak, aby nie zagrażało bezpieczeństwu obecnych osób, bezpiecznemu wykonywaniu manewrów i samemu modelarzowi.

 4. Nie dopuszcza się do lotów modeli niesprawnych technicznie tj. z niesprawną aparaturą RC, złym wyważeniem, uszkodzeniami konstrukcji modelu uniemożliwiający poprawny i bezpieczny lot itp.

 5. Piloci modeli zajmują miejsca jak najbliżej krawędzi pasa lotniska modelarskiego i po tej samej stronie pasa lądowiska. Piloci powinni stać w takiej odległości od siebie by mogli informować się bez przeszkód o zaistniałych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lotów. Zabrania się ustawiania pojazdów w sposób kolidujący ze strefą wyznaczoną przez p.o kierownika lotów do bezpiecznego ich wykonywania.

 6. Przed startem należy obowiązkowo sprawdzić poprawność działania wszystkich mechanizmów modelu.

 7. Start należy wykonać w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych.

 8. Start bezpośrednio ze strefy serwisowej jest zabroniony, z wyjątkiem modelarzy-osób niepełnosprawnych, które muszą zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na pozostałych użytkowników lotniska modelarskiego.

 9. Piloci zobowiązani są do głośnego zgłaszania czynności takich jak:
  - start
  - lądowanie
  - lądowanie awaryjne
  - brak kontroli nad modelem
  - wejście na pas
  - zejście z pasa

 10. Dobrym obyczajem jest potwierdzenie usłyszenia komunikatu przez innych latających.

 11. Zabrania się latania ponad widzami, miejscami serwisowymi, zaparkowanymi samochodami.

 12. Zabrania się lotów nad terenem Kopalni Dolomitu LafargeHolcim.

 13. Modelarz ma obowiązek wykonać lot bezpiecznie, nie narażając życia, zdrowia i majątku innych modelarzy i osób postronnych.

 14. Podejście do lądowania i samo lądowanie należy przeprowadzić w sposób bezpieczny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ludzi, pojazdy i przeszkody terenowe.

 

V. Wypadki i szkody

 1. Za szkody na ciele i mieniu odpowiada tylko sprawca zdarzenia. Sprawcą jest osoba lub ich grupa, która w wyniku: zlekceważenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przypadkowej awarii sprzętu RC lub nieumiejętnego posługiwania się nim, nie przestrzegania regulaminu lotniska modelarskiego, zarządzeń władz KMS  lub innych przepisów i praw obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spowodowała szkodę.

 2. Obowiązkiem modelarza jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej obejmującego ewentualne szkody wynikłe z faktu pilotażu modeli RC.

 

VI. Przepisy końcowe

 1. Stowarzyszenie Klub Modelarstwa Sportowego w Kielcach oraz jego członkowie, nie ponoszą odpowiedzialności za czyny i ich skutki, osób fizycznych i prawnych, które będą użytkować lotnisko modelarskie bezprawnie lub w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.

 2. Podczas treningów zawodniczych reprezentantów sekcji, wszyscy inni modelarze mają obowiązek zwolnić kanały na, których będzie trenować kadra.

 3. Przedstawiciel KMS zastrzega sobie prawo do wydawania decyzji w sprawie zakazu wykonywania lotów przez poszczególnych modelarzy. Będzie to podyktowane bezpieczeństwem i zachowaniem porządku na terenie lotniska modelarskiego.
  W przypadku osób naruszających regulamin lotniska modelarskiego i bezpieczeństwo wykonywania lotów Przedstawiciel KMS, może samodzielnie lub z władzami KMS, podjąć decyzje o wykluczeniu z grona Członków KMS ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Koszty utrzymania lotniska modelarskiego ponosi Stowarzyszenia Klub Modelarstwa Sportowego w Kielcach.

 5. KMS 2 razy w ciągu roku ogłasza wykaz prac związanych z utrzymaniem i rozwojem lotniska do wykonania w danym roku. Uczestniczenie w pracach na rzecz lotniska jest obowiązkowe.

 6. Członkowie KMS nie angażujący się w żadne prace związane z utrzymaniemi rozwojem Lotniska mogą wpłacać w alternatywie ekwiwalent pieniężny, nie mniejszy niż 200 PLN.

 7. Osoby, które nie podpiszą powyższego regulaminu nie będą dopuszczone do lotów modelarskich na terenie lotniska KMS.

 8. Sprawca wypadku, kraksy lub szkody, w wyniku którego uszczerbku doznały osoby trzecie ma niezwłoczny obowiązek powiadomić  o tym  Przedstawiciela KMS oraz ewentualnie odpowiednie organy państwowe.