REGULAMIN

Klub Modelarstwa Sportowego w Kielcach - regulamin

z dnia 23 czerwca 2017r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Klubu Modelarstwa Sportowego w Kielcach,
w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855).

§ 2.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także utrzymuje kontakty
z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi z zagranicy.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce.

§ 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855).

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich Członków, nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się ze składek swoich Członków oraz wszelkich dotacji i darowizn przewidzianych przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857).

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

II. Cel i środki działania

§ 7.

1.Celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury technicznej i sportu, przede wszystkim
z zakresu lotnictwa, poprzez modelarstwo lotnicze wszystkich kategorii oraz inne dziedziny modelarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem modeli sterowanych radiowo.

Równoważnym celem zawiązania Stowarzyszenia oraz jednym z najważniejszych obowiązków jego Członków jest działanie na rzecz powstania w Kielcach lub na terenie województwa Świętokrzyskiego, nowoczesnego lotniska modelarskiego.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

· popularyzację modelarstwa lotniczego RC,

· pokazy lotów modeli,

· organizowanie zawodów i pikników modelarskich,

· wymianę doświadczeń z innymi grupami w kraju i za granicą,

· udzielanie pomocy fachowej dla początkujących,

· szkolenia dla Członków stowarzyszenia,

· utworzenie ośrodka informacji w postaci profilu w mediach społecznościowych,

· występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów
w sprawach związanych z uprawianiem modelarstwa lotniczego,

· zwracanie uwagi środków masowego przekazu oraz wszelkich środowisk i grup społecznych na pozytywne znaczenie społecznego udziału w uprawianiu modelarstwa lotniczego.

 

III. Członkostwo i opłaty

§ 8.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

· wszyscy obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych,

· małoletni obywatele polscy w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

· małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych,

· cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i otrzyma jednomyślną, pozytywną opinię Członków Założycieli Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- Członków Założycieli, odpowiadających za kierunki rozwoju lotniska oraz solidarnie ponoszący koszty związane z utrzymaniem lotniska,
- Członków Zwyczajnych, uprawnionych do korzystania z lotniska modelarskiego, bez prawa do głosowania, płacących składkę członkowską corocznie, określaną przez władze Stowarzyszenia,
- Członków Honorowych, bez prawa do głosowania oraz bez obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 9.

Obowiązkiem każdego Członka jest:

  1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu, regularne opłacanie składek
    oraz aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia.

  2. Reprezentowanie właściwej postawy społecznej oraz poprawnych wzorców relacji koleżeńskich będących wzorem dla młodzieży.

  3. Dbanie o wizerunek Stowarzyszenia na zewnątrz.

  4. Zaangażowanie w prace Stowarzyszenia i aktywny udział w jego rozwoju.

§ 10.

1. Przedstawiciel może nadać godność Członka honorowego Stowarzyszenia, osobom mającym szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

2. Śmierci Członka.

3. Pozbawienie Członka Stowarzyszenia praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądowym.

4. Usunięcia jednogłośną decyzją Członków Założycieli Stowarzyszenia.

5. Złamania Regulaminu Stowarzyszenia lub Regulaminu Lotniska KMS.

 

§ 12

Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Pan Piotr Gołacki. Decyzje dotyczące działalności Stowarzyszenia podejmowanie są przez Przedstawiciela Stowarzyszenia, po ewentualnych konsultacjach z Członkami Założycielami Stowarzyszenia.

 

§ 13

Wysokość opłat ustalana jest corocznie przez Przedstawiciela Stowarzyszenia na podstawie ilości członków Stowarzyszenia oraz kosztów przypadających na dany rok.

 

VI. Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 14

1. Uchwalenie Regulaminu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę Regulaminu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.